Ephraim en Rimona in Urk, Verslag Januari 2016

Verslag van het gebeuren:

Spreker Ephraim Frank

Jesaja 59:19

Jes 59:19 Dan zullen zij den Naam des YHVH’s vrezen van den nedergang, en Zijn heerlijkheid van den opgang der zon; als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des YHVH’s de banier tegen hen oprichten.

Wat we in Israel al jaren hebben en ondervinden, krijgen jullie ook.

Voorheen waren jullie heidenen en nu gelovigen van Yeshua zijn,dus  geen Nederlanders meer, maar behoor je tot de commonwealth of Israel
Er zijn er die
zoveel liefde hebben voor Israel
naar Israel willen
wonen willen in Israel
Dat zijn geboortekenmerken van Israel

Isaac kwam uit een dode baarmoeder
Zo ook wij
Israeliet

Rebekka’s baarmoeder was onvruchtbaar
Gen 25: 22 En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij: Is het zo? waarom ben ik dus? en zij ging om YHWH te vragen.
23 En YHWH zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natien zullen zich uit uw ingewand van een scheiden; en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk; en de meerdere zal den mindere dienen.
24 Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren tweelingen in haar buik.

Eerstgeborene is een soort prins in het gezin
Hij zal de familie leiden, krijgt een dubbele erfenis als zijn vader sterft en de zegen geeft
maar als hij voor zichzelf wil leven verliest hij die positie.

Hoe kan Jacob dat prinselijke geboorterecht ontvangen

Het koninkrijk op aarde wat op aarde bestaat uit koning en priesters.
Dit is My son, zoals YHVH zei tegen Moshe toen Hij naar de Fara moest gaan.

Rom. 9 vertelt Shaul over dat volk
We moeten bidden voor onze identiteit
Romans 11 zegt Paulus dat niet iedereen geloven zal

Rom 9:7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.
8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Elohims; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.
9 Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon hebben.

Onze identiteit is erg belangrijk, zeker de komende tijd.
Er is een vijand
Ezechiel 37 dode doodsbeenderen als een machtig leger, want Hij is YHVH Tzevaoth
Volk opwekken dat door Yeshua is verlost
Wie is dat volk?
In bijbels hebreeuws is verlosser hetzelfde als familielid
In het Woord behoort de eerstgeborene niet toe aan zichzelf ,maar aan YHVH
Eerstgeboorterecht zal regeren over de familie, zo ook deze twee stokken welken tot één natie zullen gaan worden, dit volk zal gaan regeren over alle volkeren.

Wat teksten over je identiteit
je zult of aan Jacobs kant staan of aan die van Ezau

Jacobs zaad is het volk van YHVH, Jullie zijn Mijn eerstgeborenen
Yeshua kwam om dat te volbrengen, Lukas 1:31: 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.
Jacobs huis,nu nog verdeeld, maar dat was voor een reden
Elk van die twee huizen heeft het geboorterecht ontvangen
Het prinselijke deel was aan Jacob gegeven ,maar vanwege de zonde verdeelde YHVH dit huis

Als Jacob zowel het koninklijke en priesterlijke positie hebben gehad in hun ongerechtigheid,dan had HaSatan de kracht en autoriteit gehad, maar nu is het verdeeld over de twee huizen,daar Juda het konklijke part heeft, kan Satan die autoriteit niet krijgen.Voor een reden heeft YHVH de verdeeldheid gecreeerd…

Wij moeten onszelf herkennen in deze twee houten van Ezechiél 37. Juda is al een volk

Zacharia 10 binnen de lijn van de geschiedenis

Als je niet weet Israel te zijn
Waarom Jacob de verkozen natie zijn
YHVH is soeverein, daarom is Jacob de verkozen natie, niet de staart maar het hoofd
Jes 8:14 Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israel, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem.
(twee huizen Juda en Israel)

Maleachi 4
Mal 4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des YHWH’s komen zal.

Joe 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des YHWH’s komt.
Naam YHVH beteknt de Vader en de Zoon

Mal 4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des YHWH’s komen zal.

Johannes de doper, is geen fysieke Elia…, had dezelfde zalving als Elia
Al die verloren stammen ziet men terugkeren naar hun voorvaders en Torah, shabbat gaan gedenken

Noordelijk koninkrijk lo-ammi
en ik zal jullie Elohim niet meer zijn
Profetische bestemming van het noord. koninkrijk Israel, dat goldt niet voor het huis van Juda
Op de plaats waar jullie lo ammi zijn, zullen jullie de zonen van Elohim genaamd worden’
Daarom moeten wij het OT tenach in context lezen
Omdat gij zonen zijt, zut gij de geest ontvangen en dan roep je ABBa Vader en zul je het Koninkrijk van YHVH ontvangen
Wat is het koninkrijk van YHVH?
Vrede en vreugde in de Ruach
Dat gebeurde de dicipelen
en naar de natien gaande verkondigden zij deze boodschap
Waarschuwing Äls jullie dat niet doen zal ik de aarde slaan met een vloek,dan zullen de jagers komen

Habakuk 1:2
2 YHVH! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet!
3 Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op.
4 Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor.
geweld <02555>

02555 omx chamac, zn

van 02554 TWOT- 678a

AV – violence 39, violent 7, cruelty 4, wrong 3, false 2, cruel 1, damage 1, injustice 1, oppressor + 0376 1, unrighteous 1; 60
StV-geweld 47, wrevel 8, wrevelig 3, ongelijk 1, onrecht 1; 60 NBG-geweld 38, geweldenarij 4, gewelddaad 3, misdadig 3, onrecht 3, gewel-
denaar +0376 2, boosaardig 1, gewelddadigheid 1, geweldpleging 1, kren- king 1, misdaad 1, mishandeling 1, onheil 1; 60

1) geweld, onrecht, wreedheid, onrechtvaardigheid

Het verborgen werk:
Hab 1:5 Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden.

De Ezau volkeren hebben besloten wat te gaan doen

6 Want ziet, Ik verwek de Chaldeen, een bitter en snel volk, trekkende door de breedten der aarde, om erfelijk te bezitten woningen, die de zijne niet zijn.
7 Schrikkelijk en vreselijk is hetzelve; zijn recht en zijn hoogheid gaat van hemzelven uit.

Psalm 83

Tien volken die de islam hebben, de Chaldeen
Eerstgeborenen zijn zij en zij willen Israel wegvagen
Zij zijn al uitgezonden weg van het volk van Abraham
1 Een lied, een psalm van Asaf. (83–2) O Elohim! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o Elohim!
2 (83–3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.
3 (83–4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.
4 (83–5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde.
5 (83–6) Want zij hebben in het hart te zamen beraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;
6 (83–7) De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;
7 (83–8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.
8 (83–9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.

De prins van Kanaän was Isaac.Hij ging naar Sichem.
Sichem’s vader was de prins, maar Isaac was de legale prins van het land aldaar
Jullie kennen het verhaal van Diana
YHWH vestigde Zijn gezag in het land.

Het heeft allemaal te maken met zijn goddelijke orde.
Ishmael en Ezau waren jagersvolken
Jer. 16:16
Deze vissers en jagersnetten zou zenden
Habakuk 1:9
Heel dat volk komt om geweld te bedrijven
Hab 1:9 Het zal geheel tot geweld komen, wat zij inslorpen zullen met hun aangezichten, zullen zij brengen naar het oosten; en het zal de gevangenen verzamelen als zand.

Islam is door de Vader opgericht en waarom?
YHVH heeft de islam opgericht om ons te tuchtigen
Hab 1:12 Zijt Gij niet van ouds af YHWH,mijn Elohim, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven; o YHWH! tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en o Rots! om te straffen, hebt Gij hem gegrondvest.

Hab 1:14 En waarom zoudt Gij de mensen maken, als de vissen der zee, als het kruipend gedierte, dat geen heerser heeft?
Hab 1:15 Hij trekt ze allen met den angel op, hij vergadert ze in zijn garen, en hij verzamelt ze in zijn net; daarom verblijdt en verheugt hij zich.
Hab 1:16 Daarom offert hij aan zijn garen, en rookt aan zijn net; want door dezelve is zijn deel vet geworden, en zijn spijze smoutig.
In Maleachi en Habakuk

Islam heeft altijd naar het Westen gekeken om hen te veroveren.
Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat zij Europa binnengekomen zijn op zo’n grote schaal
Nu ervaar je er niet zoveel van
Kijk maar naar Israel, het land
Het eerste stuk hout is terug en dat is duidelijk voor alle volkeren
Zach 10 staat het zelfde als in Ezechiel 34

Zach 10:1 Begeert van YHWH regen, ten tijde des spaden regens; YHWH maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.
2 Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.
3

YHVH gaat het kerkelijk systeem aanspreken en ontmantelen omdat zij de Torah niet leren.
In die tijd zal hij Juda laten opreizen als een machtig volk
Zac 10:4 Van hetzelve zal de hoeksteen, van hetzelve zal de nagel, van hetzelve zal de strijdboog, te zamen zullen van hetzelve alle drijvers voortkomen.

.
5 En zij zullen zijn als de helden, die in het slijk der straten treden in den strijd, en zij zullen strijden; want YHWH zal met hen wezen; en zij zullen die beschamen, die op paarden rijden.

In die oorlogen zal het volgende gebeuren.In vers 6 zien wij het huis van Efraim verzameld zien..Niet langer Lo-Ammi:

6 En Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik behouden, en Ik zal hen weder inzetten; want Ik heb Mij hunner ontfermd, en zij zullen wezen, alsof Ik hen niet verstoten had; want Ik ben YHWH, hun Elohim, en Ik zal ze verhoren.
7 En zij zullen zijn als een held van Efraim, en hun hart zal zich verblijden, als van den wijn; en hun kinderen zullen het zien, en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in YHWH.

Huis van Efraim/Israel is sterker omdat zij de Ruach hebben,zij zijn blij etc

Yosef staat nu op het punt om door openbaring te gaan zien wie zij zijn.

Dit zijn de dagen van Elia

Het zijn niet iets tussen joden en christenen, niet iets religieus, maar geleid door de Ruach hakodesh

Juda is in 1 dag gekomen terwijl Herzl profeteerde dat het binnen vijftig jaar zou komen

Eenheid ,visie, doel
Jesaja 11
Jes 11:9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des YHWH’s zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.
Romeinen 11 volheid der heidenen .Paulus haalt dat uit Jesaja 11
Zij zullen als een banier der volkeren, zelfde als Jesaja 59:

11 Want het zal geschieden te dien dage, dat Elohim ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.
12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier eilanden des aardrijks.
13 En de nijd van Efraim zal wegwijken, en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraim zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraim niet benauwen.

Samen nog een oorlog voeren

Jes 11:14 Maar zij zullen den Filistijnen op den schouder vliegen tegen het westen, en zij zullen te zamen die van het oosten beroven; aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan, en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn.
Op dit moment kunnen ze nog niet zo goed met elkaar, maar dat zal Yeshua oplossen.zij zullen 1 worden in de hand vn de Vader

Joel 1

Juda is in 1948 in Israel
In 1967 Jeruzalem
1940 profetie alle volkeren in Josefat voeren
Ezechiel 46
UN is tegen het land
Wanneer die tien volkeren het land willen veroveren zal een jaloerse YHVH een banier oprichten omdat Hij een landsbelofte heeft
Joe 1:14 Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten, en alle inwoners dezes lands, ten huize des HEEREN, uws Gods, en roept tot den HEERE.

YHVH zal voor hen uitgaan als een verterend vuur:
2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

Efraim heeft de priesterlijke portie en Juda heeft de koninklijke portie
Wij hebben de geetslijke portie en Juda zal het in het natuurlijke afwerken
daarom moeten wij weten wie wij zijn en waar wij moeten staan
Ephraim Frank vertelt over het eerste Congres over het herstelde huis van Yosef
Afgevaardigden uit twaalf landen
Zelfde liefde voor jullie voorvaderen daarmee bouwt Hij zijn volk
Om te begrijpen wie onze regering is en yeshua regeert en Hij wil dat wij gehoorzaamzullen zijn aan Zijn autoriteit
Zijn koninkrijk is aan Zijn Natuur en dat zijn de vructen van de Ruach Galaten 5

Dat is het karakter en we moeten leren om daarin te leren wandelen
We zullen Jacob de hiel zijn om de kop van de slang te vermorzelen
Gen. Hij heeft Zijn hielvolk uitgekozen om de satan te vermorzelen in de kracht van de Ruach Hakodesh

Hand 3 19-21
19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des YHWH’s,
20 En Hij gezonden zal hebben Yeshua HaMassiach, Die u tevoren gepredikt is;
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Yeshua zal dat herstel doen in de hemelen
Men denkt veel dat Yeshua dat zal doen van te voren, maar Hij zal daar blijven om dat te bewerkstelligen.Daarom heeft de Vader de Geest van Yeshua in ons uitgestort en wanneer Hij daarmee klaar zijn, zal Hij terugkomen zoals geprofeteerd is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s